Od lutego Koleje Śląskie wprowadziły stałe zwolnienie z opłaty za przejazd. Kogo dotyczy?

Koleje Slaskie

 

Ulga 100% przeznaczona jest dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych, wymienionych w Ustawie z 20 marca 2015 r. Bilety wydawane są w kasie. Do przejazdu z taką ulgą, oprócz biletu, wymagana jest legitymacją działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych.

Skąd legitymacje?

Jeśli ktoś był takim działaczem, a nie posiada jeszcze legitymacji, podpowiadamy, jak ją uzyskać. Przyznawana jest z urzędu osobom posiadającym status działacza opozycji. Ten z kolei otrzymuje się więcej niż jednostopniowo. Najpierw należy złożyć do Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej  wniosek o wydanie decyzji administracyjnej w sprawie spełniania warunków, o których mowa w art. 4 Ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej  – formularz wniosku znajdziecie TUTAJ.
Decyzji administracyjnej Prezesa IPN w sprawie spełniania warunków, o których mowa w art. 4 ustawy nie muszą uzyskiwać osoby, które zostały odznaczone Krzyżem Wolności i Solidarności. 
Do tego samego urzędu trzeba złożyć wniosek o wydanie dowodów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w art. 2 lub art. 3 Ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej – formularz wniosku dostępny TUTAJ
Następniezłozyc należy wystąpienie do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z wnioskiem o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych potwierdza Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na wniosek działacza opozycji antykomunistycznej, osoby represjonowanej z powodów politycznych, wdowy lub wdowca po działaczu opozycji antykomunistycznej lub osobie represjonowanej z powodów politycznych lub innego członka rodziny zmarłego działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Wniosek należy złożyć do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w formie wypełnionego i podpisanego formularza – w załączeniu.
Do wniosku należy dołączyć:
1. życiorys za szczególnym uwzględnieniem działalności opozycyjnej lub podlegania represjom z przyczyn politycznych,
2. decyzję administracyjną Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w sprawie spełniania warunków, o których mowa w art. 4 Ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej albo dokument potwierdzający nadanie Krzyża Wolności i Solidarności,
3. dowody potwierdzające działalność opozycyjną lub okoliczność podlegania represjom z przyczyn politycznych, w tym: informację / dowody uzyskane z Instytutu Pamięci Narodowej, dokumenty, zaświadczenia właściwych instytucji, urzędów i archiwów, publikacje, pisemne oświadczenia świadków,
4. pełnomocnictwo (w przypadku osób działających przez pełnomocnika) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej,
5. zdjęcie do legitymacji.

 

Udostępnij

3
+1
2