Policjanci masowo udają się na L4 i od dawna prowadzą protesty. Jednym z powodów są warunki finansowe. W Cieszynie inna służba -  Straż Miejska - proponuje zatrudnienie. Płace podobne. A warunki?

Wiosną Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie poszukiwała inspektorów: do spraw finansów i zaopatrzenia. Uwagę czytelników zwróciły wówczas niskie zarobki, jakie proponowano w ogłoszeniu. Teraz wakaty posiada Straż Miejska w Cieszynie. Poszukiwani są aplikanci. W grę wchodzą dwa stanowiska. W tym przypadku warunki płacowe są podobne, jak przy przywoływanych wcześniej ogłoszeniach policyjnych: wynagrodzenie brutto: od 2500 pln stawka zasadnicza (w pierwszym roku pracy) + dodatek służbowy, dodatek za pracę w godzinach nocnych, świadczenia z Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Szczegóły ogłoszenia – aplikant Straży Miejskiej

Zakres obowiązków:

Wykonywanie pod nadzorem przełożonego zadań i podejmowanie interwencji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o strażach gminnych i innymi przepisami regulującymi pracę straży miejskich;
zapoznanie się z Regulaminem Pracy Straży Miejskiej w Cieszynie i jego przestrzeganie;
wykonywanie poleceń służbowych przełożonych i wydawanie takich poleceń w ramach uzyskanych uprawnień;
prowadzenie dokumentacji służbowej zgodnie z obowiązującymi wymogami;
dbanie o właściwy stan sortów mundurowych i estetyczny wygląd na służbie;
ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzony sprzęt;
uczestniczenie w szkoleniach wyznaczonych przez przełożonych, pogłębianie wiedzy ogólnej oraz dbanie o sprawność psychofizyczną, potrzebną do pełnienia służby;
przestrzeganie zasad współżycia społecznego, dbanie o kulturę pracy i obsługę stron.

Obowiązywać będzie umowa o pracę na okres próbny, przy 40-godzinnym tygodniu pracy przy ul. Limanowskiego 7 w Cieszynie. Rozpoczęcie pracy nastąpi 26 listopada br.

Wymagane dokumenty należy składać w kopercie, osobiście w siedzibie Straży Miejskiej w Cieszynie lub pocztą na adres: Straż Miejska w Cieszynie, ul. Limanowskiego 7, z dopiskiem: "nabór - 4/2018 na stanowisko aplikant straży miejskiej" w terminie do dnia 16 listopada 2018 r. do godz. 13:00.

Aplikacje powinny zawierać: podanie, życiorys, dokumenty potwierdzające wykształcenie i zdobyte kwalifikacje, kwestionariusz osobowy, oświadczenia – o stanie zdrowia i niekaralności.

 

Udostępnij

0
-8
8