Od dnia 1 marca br. funkcję Zastępcy Wójta Gminy Porąbka pełni Bogusław Wawak, wieloletni pracownik administracji samorządowej. 

Nowy wiceszef gminy ma 42 lata. Urodził się w Żywcu, a obecnie jest mieszkańcem Kobiernic. Jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Budownictwa, Inżynier Budownictwa o specjalności budowlano – architektonicznej. W dotychczasowej karierze zawodowej był między innymi pracownikiem Urzędu Gminy Czernichów i kierownikiem "Isepnicy" w Międzybrodziu Bialskim. Jest czynnym strażakiem ochotnikiem.

W imieniu wójta gminy Porąbka będzie prowadził następujące zagadnienia:

- Nadzorowanie i koordynacja realizacji zadań w zakresie inwestycji i dróg, budownictwa i planowania przestrzennego.

- Nadzorowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w tym gospodarki wodnej i gospodarki odpadami.

- Nadzorowanie i koordynowanie spraw związanych z realizacją zamówień publicznych w tym: uczestniczenie w pracach komisji przetargowej, udzielanie pomocy kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie realizacji zamówień publicznych, współpraca z kierownikami referatów Urzędu Gminy Porąbka w zakresie udzielania zamówień publicznych.

- Nadzorowanie i koordynacja realizacji zadań z zakresu mienia komunalnego i gospodarki gruntami, gospodarki komunalnej i zasobami mieszkaniowymi gminy.

- Nadzorowanie i koordynacja zadań w zakresie pozyskiwania i wykorzystania środków zewnętrznych, współpraca w tym zakresie z jednostkami organizacyjnymi gminy

 

Udostępnij

5
+4
1