Łącznie 18 531,8 zł - taka kwota może być wydana na agitację na rzecz jednego kandydata na burmistrza Żywca. Tę kwestię, jak i wiele innych, reguluje kodeks wyborczy.

Nocne rondo plakaty

Precyzuje to kodeks wyborczy w artykule 476, o czym można przeczytać w „Wyjaśnieniu, dotyczącym zasad finansowania kampanii wyborczej” z 13 sierpnia 2018 roku. W punkcie 6. „Zasady wydatkowania środków i ich dokumentowania” czytamy:

„Limit wydatków, związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej kandydata na wójta w gminach do 500 tys. mieszkańców ustala się, mnożąc liczbę mieszkańców danej gminy przez kwotę 60 groszy, a w gminach powyżej 500 tys. mieszkańców, mnożąc pierwsze 500 tys. przez kwotę 60 groszy, a nadwyżkę ponad 500 tys. przez kwotę 30 groszy. Informację o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach ustala komisarz wyborczy według stanu na koniec roku poprzedzającego rok, w którym wybory są przeprowadzane i podaje do publicznej wiadomości w formie komunikatu w dzienniku o zasięgu wojewódzkim, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia o zarządzeniu wyborów.”

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z października 2018 roku głosi, że miasto Żywiec posiada 30 903 mieszkańców. Stosując powyższy przelicznik można obliczyć, że  kampania na burmistrza Żywca może kosztować maksymalnie 18 531,8 zł.

 Żywieckie ceny

 Czy to dużo, czy mało? Dla choćby częściowego zobrazowania zapytaliśmy w żywieckich drukarniach o ceny wydruku bannerów agitacyjnych. Średnia cena wynosi 25 zł za metr kwadratowy. W przypadku bannerów o wymiarach 1x2 metry będzie to więc 50 zł, a bywają i większe – 1x3 m. - 75 zł. Dziesięć sztuk, czyli koszt wydruku bannerów umieszczonych na wszystkich żywieckich rondach daje kwoty: 500  i 750 zł. Średnia cena mniejszych plakatów natomiast, formatu A3, których widujemy znacznie więcej, to 160 zł za 100 sztuk.

Do tego dochodzą ceny reklam wyborczych w różnych nośnikach (gazety, radio, telewizja), wynajem powierzchni na umieszczenie bannerów i plakatów, tam gdzie nie są one odpłatne itp., koszt druku ulotek i ich kolportaż oraz wszystkie inne materiały, związane z kampania wyborczą.

Nie tylko banery i ulotki

Jak można przeczytać w przywoływanym wyżej wyjaśnieniu PKW, do wydatków lub kosztów komitetów wyborczych zalicza się ponadto:

- koszty administracyjne, w tym koszty wynajmu powierzchni biurowej wraz z kosztami energii elektrycznej, koszty telekomunikacyjne, koszt utworzenia i utrzymania strony internetowej komitetu wyborczego,

- wydatki poniesione na usługi obce w związku z korzystaniem ze środków masowego przekazu i nośników plakatów, z podziałem na usługi wykonywane przez dzienniki i czasopisma, radio, telewizję, nośniki plakatów, reklamę w Internecie,

 -wydatki poniesione na usługi obce w związku z wykonaniem materiałów wyborczych, w tym prace koncepcyjne, prace projektowe i wytworzenie, z podziałem na plakaty wyborcze, filmy reklamowe i spoty, ulotki i inne wydawnictwa, reklamę w Internecie, inne materiały wyborcze,

- wydatki poniesione na usługi obce w związku z kosztami spotkań wyborczych,

- wydatki poniesione na usługi obce w związku z kosztami podróży i noclegów,

- pozostałe koszty poniesione na usługi obce,

- wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne, w tym z tytułu umów o dzieło i umów zlecenia, niewymienione wyżej, -

- pozostałe wydatki.

 

Udostępnij

5
+5
0