Aglomeracja Beskidzka - Rada Miejska zatwierdziła - Beskidy News

Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Witaj,

Możesz zobaczyć informacje dotyczące tylko twojego powiatu, wybierając go z listy poniżej.

 

 

Wesprzyj nas na Patronite
patronite

 

 

Nie pokazuj więcej tego okna

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

24 września br.  Rada Miejska podjęła uchwałę sprawie powołania i przystąpienia Miasta Bielska-Białej do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego AGLOMERACJA BESKIDZKA z siedzibą w Bielsku-Białej.

Sesja rady

Miasto Bielsko-Biała od roku 2015 pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020), na zasadach wynikających z porozumienia, zawartego pomiędzy Miastem Bielsko-Biała a pozostałymi powiatami i gminami wchodzącymi w skład subregionu południowego województwa śląskiego. Podstawę porozumienia stanowiła Uchwała Nr V/47/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Bielsko-Biała do współpracy w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego i zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Bielsko-Biała a pozostałymi powiatami i gminami wchodzącymi w skład Subregionu Południowego Województwa Śląskiego.


Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego (RIT SPd) stanowią odpowiedź na wymogi Komisji Europejskiej i prawa wspólnotowego w zakresie kierowania przez państwa członkowskie części alokacji środków europejskich na tzw. zintegrowane podejście terytorialne, w tym dla obszarów funkcjonalnych miast wojewódzkich i innych miast o znaczeniu regionalnym. RIT SPd realizowane są w ramach RPO WSL 2014-2020) i dedykowane podmiotom  z obszaru trzech powiatów ziemskich: bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego oraz Bielska-Białej – miasta na prawach powiatu. Szczegóły dotyczące bieżącego wdrażania można znaleźć na  stronie internetowej.Alokacja środków RPO WSL 2014-2020 uzyskanych dla całego subregionu południowego na realizację RIT SPd wynosi 105 141 002,00 euro (ok. 452 106 000,00 zł), w tym 92 915 363,00 euro w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (projekty inwestycyjne) oraz 12 225 639,00 euro w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (projekty społeczne, „miękkie”). Alokacja ta przeznaczona jest na realizację projektów z następującego zakresu:
- efektywność energetyczna oraz odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej;
- niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie;
- gospodarka wodno-ściekowa;
- rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych;
- rewitalizacja obszarów zdegradowanych;
- infrastruktura wychowania przedszkolnego i wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, infrastruktura i wsparcie kształcenia zawodowego oraz kształcenie ustawiczne;
- promocja samozatrudnienia oraz poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych;
- wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych oraz rozwój usług społecznych i zdrowotnych.Miasto Bielsko-Biała otrzymało ze środków RIT SPd jak dotąd dofinansowanie w kwocie przekraczającej 102 mln zł na 13 projektów. Te projekty to m. in.:- Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej,
- Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku-Białej
- Radosne przedszkolaki w Bielsku-Białej.

Biorąc pod uwagę kolejne planowane projekty Miasta przewiduje się, że w ramach RIT SPd 2014-2020 Miasto będzie Beneficjentem środków w kwocie ok. 110-115 mln zł.  

Projekty aktów prawa wspólnotowego w zakresie polityki spójności na lata 2021-2027 (pakiet projektów rozporządzeń PE i Rady w tym zakresie) zakładają przeznaczenie jeszcze większych środków europejskich na zintegrowane podejście terytorialne. Ankiety oraz warsztaty subregionalne przeprowadzone wiosną 2019 r. potwierdziły potrzebę kontynuacji RIT SPd w ramach perspektywy finansowej budżetu UE na lata 2021-2027. Wszystkie z 41 jednostek samorządu terytorialnego subregionu południowego deklarują gotowość do uściślenia współpracy w formie zrzeszenia się w ramach stowarzyszenia gminno-powiatowego na podstawie przepisów ustaw o samorządzie terytorialnym  oraz ustawy Prawo o stowarzyszeniach . Jednocześnie ministerstwo właściwe ds. rozwoju regionalnego, zwracając uwagę na większą trwałość współpracy samorządów, od lat rekomenduje jako pożądaną realizację ZIT w formie stowarzyszenia gminnego czy gminno-powiatowego. Zwiększenie podmiotowości tego typu współpracy samorządowej zakłada ministerialny, aktualnie poddany konsultacjom, projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Taka współpraca ma miejsce w większości ZIT w Polsce, w tym w dwóch z czterech subregionów województwa śląskiego (funkcjonujący od prawie 20 lat Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego oraz Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego). Cechą pożądaną tego typu współpracy jest możliwość realizacji części projektów wspólnie przez samorządy poprzez jeden podmiot. Jeden z ostatnich naborów wniosków o dotacje z RPO WSL 2014-2020 w zakresie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii wskazał jak skuteczna w pozyskiwaniu środków zewnętrznych może być współpraca samorządów w formie stowarzyszenia. Z ponad 120 złożonych projektów do dofinansowania wybrane zostały 4, w tym projekt Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego oraz Międzygminnego Związku ds. Ekologii z Żywca.

Zgodnie z projektem statutu powołane w subregionie południowym województwa śląskiego stowarzyszenie oprócz kontynuacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych realizowałoby szereg innych zadań związanych z finansowaniem wspólnych przedsięwzięć samorządów, z wykorzystaniem środków zewnętrznych. Istotnym celem na początku działalności będzie identyfikacja wspólnych przedsięwzięć samorządów subregionu południowego oraz pozyskanie jak największych środków na ich realizację w ramach RIT 2021-2027 oraz innych mechanizmów finansowania inwestycji. Przede wszystkim jednak stowarzyszenie reprezentowałoby interesy subregionu oraz poszczególnych gmin i powiatów – członków stowarzyszenia, w stosunku do organów administracji rządowej i samorządu województwa, a także innych podmiotów publicznych, gospodarczych i społecznych. Zadaniem stowarzyszenia byłoby także wspieranie samorządności lokalnej i rozwijanie współpracy, wymiany informacji z innymi samorządami lokalnymi, samorządem wojewódzkim oraz parlamentarzystami. Szczegółowy zakres zadań wskazany jest  w projekcie statutu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego z siedzibą w Bielsku-Białej.   

Udostępnij

2
+2
0
Reklama

Pobierz bezpłatną aplikację

Informacje z Twojego powiatu na wyciągnięcie ręki.

Google Play

Logo Beskidy News
Masz dla nas informacje? Newsy? Widziałeś lub słyszałeś coś ważnego? Chcesz, aby Twoją sprawą zajął się reporter? Daj nam znać. Dyżurujemy całą dobę, reagujemy od razu.

 

Imię i nazwisko (*)
Podaj imię i nazwisko
E-mail (*)
Podaj adres e-mail
Temat (*)
Podaj temat
Wiadomość (*)
Napisz wiadomość
Załącznik
Dodaj załącznik
(gif, jpeg, jpg, png, zip)
Captcha (*)
Rozwiąż captchę