W Łodygowicach też jest praca - Beskidy News

Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Witaj,

Możesz zobaczyć informacje dotyczące tylko twojego powiatu, wybierając go z listy poniżej.

 

 

Wesprzyj nas na Patronite
patronite

 

 

Nie pokazuj więcej tego okna

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodygowicach ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

 Chodzi o pełnoetatową posadę administratora w tamtejszym GOPS, ul. Królowej Jadwigi 6; 34 – 325 Łodygowice. Termin składania aplikacji upływa 8 lutego br. Poniżej szczegóły oferty.

1. Wymagania niezbędne:
1) posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP;
2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków administratora;
4) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
5) posiada wykształcenie wyższe I lub II stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym w zakresie administracyjnym lub ekonomicznym;
6) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;
7) posiada nieposzlakowaną opinię;
2. Wymaganie dodatkowe:
1) preferowane doświadczenie zawodowe w jednostce administracji samorządowej lub rządowej;
2) posiada znajomość przepisów z zakresu:
ustawy o samorządzie gminnym,
ustawa o pracownikach samorządowych,
ustawa o ochronie danych osobowych,
ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
ustawy o ubezpieczeniach społecznych,
ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy,
Kodeks Postępowania Administracyjnego
oraz umiejętność stosowania przepisów w praktyce;
3) posiada umiejętność samodzielnej organizacji pracy, dyspozycyjność, dokładność, odpowiedzialność, biegła znajomość obsługi komputera (środowisko Windows, Excel), kreatywność, operatywność, odporność na stres, uprzejmość i życzliwość, systematyczność.
4) Znajomość programów informatycznych w zakresie świadczeń wychowawczych.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
1) przyjmowanie oraz kompletowanie i prowadzenie wniosków dotyczących świadczeń wychowawczych, oraz w ramach zastępstwa świadczeń rodzinnych,świadczeń opiekuńczych, wniosków o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka funduszu alimentacyjnego:
2) udzielanie szczegółowych informacji na temat przysługujących świadczeń;
3) opracowywanie i wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń wychowawczych wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
4) sporządzanie imiennych list wypłat wg poszczególnych rodzajów świadczeń z uwzględnieniem formy przekazania pomocy za pośrednictwem: przekazów pocztowych, przelewu bankowego, list wypłat przekazywanych do kasy UG; przygotowanie i prowadzenie niezbędnej dokumentacji osób korzystających ze świadczeń wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
5) prowadzenie rejestru wniosków i decyzji administracyjnych;
6) prowadzenie korespondencji dotyczącej ustawy o świadczeniach wychowawczych;
7) terminowe przyznawanie i realizowanie świadczeń wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
8) sporządzanie sprawozdawczości i innych informacji oraz przekazywanie ich w formie elektronicznej i papierowej do instytucji nadrzędnych. Obsługa i przekazywanie zbiorów centralnych do właściwych instytucji;
9) planowanie środków finansowych na zasiłki wychowawcze, przygotowanie niezbędnych danych do opracowania materiałów planistycznych budżetu;
10) nadzór nad systemem elektronicznym obiegu dokumentów w GOPS, w tym Platformy e-PUAP, CAS;
11) obsługa komputera Programu IZYDA;
12) systematyczne archiwizowanie zbiorów danych w celu zabezpieczenia ich przed utratą;
13) wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Kierownika GOPS należą do kompetencji administratora do sprawa świadczeń rodzinnych;

Informuje się kandydatów, iż w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6% .
5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) kwestionariusz osobowy – dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy/ zakładka BIP;
2) list motywacyjny;
3) CV z informacją o wykształceniu i opisem przebiegu pracy zawodowej;
4) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu w przypadku kontynuowania zatrudnienia,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach (jeżeli dysponuje);
7) podpisane oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych;
8) podpisane oświadczenie o niekaralności, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
9) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze – Administrator – w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodygowicach;
10) opinie, referencje z poprzednich miejsc pracy (jeśli kandydat takie posiada)
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 ze zm.).
Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r., poz. 902 ze zm.).
6. 0 ILIWL II~LIP IQIN~JcJX!J cRNXP L~~~Z~
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach, osobiście w miejscu składania dokumentów: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodygowicach ul. Królowej Jadwigi 6, pokój nr 8, (Zamek -- parter), lub przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodygowicach 34-325 Łodygowice ul. Królowej Jadwigi 6 z dopiskiem „dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Administrator - w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodygowicach”.
Termin dostarczenia zgłoszeń do dnia 08lutego 2018 roku do godziny 15.00 Oferty zostaną rozpatrzone dnia 09 lutego 2018 roku
7. Dodatkowe informacje i uwagi
1. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie BIP Gminy Łodygowice www.bip.lodygowice.pl, na stronie internetowej GOPS www.gopslodygowice.ploraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodygowicach.
2. Tylko kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszych etapów postępowania.
3. Informacje o przebiegu konkursu i jego rozstrzygnięciu zostaną opublikowane w BIP Urzędu Gminy i na stronie GOPS oraz na tablicy ogłoszeń w GOPS.
4. W wewnątrz oferty należy zamieścić aktualny adres zwrotny i telefon kontaktowy.
5. Aplikacje, które zostaną złożone osobiście lub wysłane pocztą, wpłyną do GOPS po upływie wymienionego w ogłoszeniu terminie, nie będą rozpatrywane.
6. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.

 

Udostępnij

2
+2
0
Reklama

Pobierz bezpłatną aplikację

Informacje z Twojego powiatu na wyciągnięcie ręki.

Google Play

Logo Beskidy News
Masz dla nas informacje? Newsy? Widziałeś lub słyszałeś coś ważnego? Chcesz, aby Twoją sprawą zajął się reporter? Daj nam znać. Dyżurujemy całą dobę, reagujemy od razu.

 

Imię i nazwisko (*)
Podaj imię i nazwisko
E-mail (*)
Podaj adres e-mail
Temat (*)
Podaj temat
Wiadomość (*)
Napisz wiadomość
Załącznik
Dodaj załącznik
(gif, jpeg, jpg, png, zip)
Captcha (*)
Rozwiąż captchę